29. júna 2014 activejob

Nárok na dovolenku v roku 2014?

Na koľko dovolenky máte nárok v roku 2014?

Základná výmera dovolenky je štyri týždne. Zamestnanci, ktorí dovŕšia v tomto roku 33 rokov, majú nárok až na päť týždňov. Pozrite sa, za akých podmienok pripadá dovolenka pracujúcim s nerovnomerne rozvrhnutým pracovným časom a zamestnancom pracujúcim na zmeny.

Nárok na dovolenku za kalendárny rok alebo na jej pomernú časť má len ten zamestnanec, ktorého pracovný pomer k tomu istému zamestnávateľovi nepretržite trvá celý kalendárny rok a v tomto kalendárnom roku výkon práce trvá aspoň 60 dní v kalendárnom roku.

Ak zamestnanec odpracoval u zamestnávateľa aspoň 60 dní v tom istom kalendárnom roku, ale jeho pracovný pomer netrval počas celého kalendárneho roka, má nárok na pomernú časť dovolenky za kalendárny rok., t.j, za každý celý kalendárny mesiac patrí zamestnancovi jedna dvanástina dovolenky za kalendárny rok.

Viac dovolenkových dní vo veku 33 rokov

Základná výmera je štyri týždne, ale niektorí zamestnanci majú nárok na jeden týždeň naviac. Každý zamestnanec, ktorý do konca príslušného kalendárneho roka dovŕši 33 rokov veku, bude mať dovolenku vo výmere 5 týždňov a samozrejme, na preukázanie tejto skutočnosti nebude potrebné dokladať žiadne potvrdenia, tak ako tomu bolo v minulosti. Ak dovŕšite vek 33 rokov napr. až v decembri 2014, za rok 2014 máte nárok na 5 týždňov dovolenky, ak samozrejme spĺňate aj ostatné podmienky vzniku nároku na dovolenku za kalendárny rok alebo na jej časť.

Pri určovaní základnej výmery dovolenky v roku 2011 platilo, že dovolenka vo výmere najmenej piatich týždňov patrí zamestnancovi, ktorý do konca kalendárneho roka dovŕšil aspoň 15 rokov pracovného pomeru po 18. roku veku. Tento nárok musel zamestnanec preukázať najneskôr do konca kalendárneho roka, v ktorom uplatňuje nárok na dlhšiu dovolenku.

Čerpanie dovolenky zamestnancom s nerovnomerne rozvrhnutým pracovným časom

Ak dovolenku čerpá zamestnanec s nerovnomerne rozvrhnutým pracovným časom na jednotlivé týždne alebo na obdobie celého kalendárneho roka, patrí mu toľko pracovných dní dovolenky, koľko ich na jeho dovolenku pripadá v celoročnom priemere. Základná výmera dovolenky je určená v týždňoch. Týždeň dovolenky zamestnanca v nerovnomernom rozvrhnutí pracovného času predstavuje toľko pracovných dní, koľko ich priemerne pripadá na jeden týždeň. Práve takýto prepočet dovolenky má význam z hľadiska toho, aby zabránil čerpaniu dovolenky zamestnancami v týždňoch s väčším objemom pracovného času.

Zamestnanec, pracujúci v režime 12 hodinových zmien

V prípade, že zamestnanec čerpá dovolenku v kratších než týždenných častiach, je nevyhnutné určiť prepočet jej výmery na jednotlivé dni. Ak zamestnanec pracuje v režime 12 hodinových zmien a čerpá dovolenku v rozsahu 12 hodinovej zmeny, vyčerpá si jeden deň dovolenky. Nárok na dovolenku teda určujeme nasledovne: Počet pracovných zmien za kalendárny rok vydelíme počtom týždňov v príslušnom kalendárnom roku. Tak zistíme počet pracovných zmien, ktoré pripadajú na jeden pracovný týždeň. Ak zamestnancovi patria štyri týždne dovolenky, priemerný počet pracovných zmien v jednom kalendárnom týždni vynásobíme počtom týždňov dovolenky (napr. štyri) a výsledkom je počet pracovných dní, ktoré si môže zamestnanec čerpať ako dovolenku.

Ak zamestnanec nemá nárok na dovolenku za kalendárny rok ani na jej pomernú časť, lebo v kalendárnom roku nevykonával prácu u toho istého zamestnávateľa aspoň 60 dní, patrí zamestnancovi za každých 21 opracovaných dní dovolenka v dĺžke jednej dvanástiny dovolenky za kalendárny rok.

Kontakt

Šťastie spočíva v harmónii toho, čo hovoríte, čo robíte a čím ste.

Móhandás Karamčand Gándhí