Ochrana osobných údajov

Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov udelený podľa čl. 6 a 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj ako „Nariadenie“ alebo „GDPR“) a podľa § 13 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej aj ako „Zákon“, „zákon č. 18/2018 Z.z.“, alebo „zákon o ochrane osobných údajov“)

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA

Obchodné meno: ACTIVE JOB, s.r.o.

Sídlo: Hálkova 1316/12, 010 01 Žilina, Slovensko

IČO: 47 757 485

(ďalej aj „prevádzkovateľ“)

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE DOTKNUTEJ OSOBY

Dotknutou osobou je každá fyzická osoba (záujemca o zamestnanie), ktorá prejaví záujem byť evidovaná v databáze uchádzačov o zamestnanie prevádzkovateľa.

(ďalej aj „dotknutá osoba“)

Týmto ako dotknutá osoba dobrovoľne udeľujem spol. ACTIVE JOB, s.r.o. ako prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním mojich osobných údajov v rozsahu životopisu, motivačného listu, fotografie a ďalších priložených dokumentov.

Berieme vače súkromie veľmi vážne. Ako spoločnosť so sídlom v EÚ musíme pri spracúvaní osobných údajov dodržiavať všeobecné nariadenie EÚ o ochrane údajov („GDPR“).

  • Vaše osobné údaje spracúvame najmä na nasledujúce účely: Poskytovanie Služieb: Plnenie zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. B) GDPR
  • Štatistika: Článok 89 GDPR
  • Bezpečnosť osobných údajov: Dodržiavanie zákonnej povinnosti čl. 6 ods. 1 písm. C) GDPR

ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Účelom spracúvania osobných údajov dotknutej osoby je evidencia jej životopisu, motivačného listu, fotografie alebo ďalšieho priloženého dokumentu/dokumentov, v internej databáze záujemcov o prácu, vedenej prevádzkovateľom. Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť sprístupnené obchodným partnerom prevádzkovateľa, ktorí prejavia záujem o kandidáta, ktorého profil zodpovedá odborným znalostiam a pracovným skúsenostiam dotknutej osoby.

DOBA SPACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu vymedzenom vyššie, udeľujem prevádzkovateľovi na dobu v trvaní osemnásť mesiacov odo dňa odoslania dokumentov prevádzkovateľovi/nahratia na webstránku. Prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania osobných údajov alebo po uplynutí doby podľa predchádzajúcej vety bez zbytočného odkladu zabezpečí likvidáciu osobných údajov, t.j. ich vymazanie a odstránenie zo všetkých dátových úložísk, alebo skartovanie/zlikvidovanie dokumentov vedených v papierov forme. Prevádzkovateľ zabezpečí primeranú úroveň ochrany osobných údajov, bude spracúvať osobné údaje len v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje Nariadeniu, zákonu o ochrane osobných údajov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom.

Čo je Cookie?

Cookie je krátky textový súbor, ktorý do prehliadača odosielajú navštívené webové stránky. Súbory cookie sú dôležité. Bez nich by bolo prehliadanie webu oveľa zložitejšie. Cookie nám v žiadnom prípade neposkytujú prístup k vášmu počítaču alebo akýmkoľvek informáciam o Vás, okrem údajov, ktoré budete chcieť zdieľať s nami. Webovým stránkam umožňuje zapamätať si informácie o vašej návšteve, napríklad na ukladanie vašich predvolieb bezpečného vyhľadávania, na sledovanie počtu návštevníkov na stránke, na zjednodušenie registrácie do služieb a na ochranu vašich údajov. Ďalšia návšteva stránok tak môže prebehnúť ľahšie a môže byť produktívnejšia.